O presidente da Deputación de Ourense asinou as primeiras axudas de emerxencia para Pemes e autónomos da provincia

Apenas 15 días despois de que a institución provincial aprobase en pleno extraordinario esta iniciativa de cooperación económica, o presidente Baltar rubrica os primeiros expedientes desta medida -para a que se destinan case 4 millóns de euros-, cuxo obxectivo é axudar aos autónomos que tivesen que acollerse ao cesamento de actividade como consecuencia da crise do COVID-19, e tamén ás pequenas empresas que sufrisen unha perda de facturación igual ou superior ao 50 %.

Esta acción supón unha importante medida dentro da estratexia de cooperación que está a impulsar desde o goberno provincial para paliar a grave crise sanitaria, social e económica do COVID-19 na provincia de Ourense. Trátase de dúas liñas de axudas para autónomos e Pemes da provincia, para as que a Deputación destina 3.825.000 .

AVANTAR ACTIVIDADES

É a primeira vez que a Deputación de Ourense pon en marcha estas axudas directas e específicas, sendo neste sentido un dos gobernos provinciais pioneiros en España. Trátase de destinar case catro millóns de euros en subvencións para autónomos e Pemes radicadas en concellos de menos de 20.000 habitantes, uns sectores que son prioritarios para o goberno provincial na estratexia de reactivación económica que xa iniciamos desde a Deputación de Ourense , afirma o presidente Baltar.

Manuel Baltar destaca que estas axudas directas, tramitadas coa mínima burocracia, inxectan solvencia en 91 concellos do territorio provincial , destacou, agradecendo o traballo dos empregados públicos provinciais, que fixo posible que estas axudas sexan inmediatas e que o goberno provincial de Ourense responda nunha situación tan difícil como a crise do coronavirus e aposte pola reactivación económica da nosa provincia .

No caso das axudas a autónomos dos municipios de menos de 20.000 habitantes da provincia de Ourense que se acollesen ao cesamento de actividade na crise do COVID-19, o procedemento de concesión das subvencións é o de concorrencia non competitiva, e a concesión das subvencións realizarase de forma continua, até esgotar o orzamento previsto, segundo a orde de recepción das solicitudes e baixo os principios de publicidade, transparencia, obxectividade, igualdade e non discriminación.

Poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas físicas maiores de dezaoito anos que cumpran os seguinte requisitos: ser traballadores autónomos, incluídos no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou no Sistema Especial para Traballadores por Conta Propia Agrarios, figurando dados de alta no Imposto de Actividades Económicas; exercer unha actividade económica con carácter empresarial, profesional ou artística por conta propia nun municipio da provincia de Ourense de poboación inferior a 20.000 habitantes; ter recoñecida a prestación extraordinaria por cesamento de actividade prevista no artigo 17 do Real Decreto Lei 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19. A subvención terá unha contía de 600 euros, que se farán efectivos nun pago único.

Axudas para Pemes

En canto ás axudas para Pemes dos municipios de menos de 20.000 habitantes da provincia afectados pola crise do COVID-19, poden ser beneficiarias as persoas físicas ou xurídicas ou as entidades sen personalidade xurídica que cumpran os seguintes requisitos: exercer unha actividade económica nun municipio de menos de 20.000 habitantes da provincia de Ourense, figurando de alta no Imposto de Actividades Económicas; tratarse de pequenas empresas que teñan un número de traballadores inferior a dez persoas a data 14 de marzo de 2020, e ter, no exercicio 2019, unha facturación anual a afectos do IVE/IVE inferior a un millón de euros; que a actividade económica realizada non se vise afectada o peche obrigatorio durante o estado de alarma declarado a consecuencia da pandemia do COVID 19; e que a súa facturación a efectos do IVE/IVE durante o período de 14 de marzo a 30 de abril de 2020 vísese reducida nun 50 % ou máis con respecto á facturación media do exercicio 2019. A subvención non poderá exceder de 1.000 euros por solicitante.

As solicitudes para ambas as liñas de axudas deberán presentarse no Rexistro Xeral da Deputación Provincial de Ourense, de modo presencial ou telemático, neste último caso a través da sede electrónica da Deputación Provincial de Ourense (https://sede. depourense.é). O prazo de presentación de solicitudes é de vinte días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.