Iniciase o expediente para nomear Fillo Adoptivo da Provincia de Ourense ao insigne cineasta don José Luís Cuerda Martínez

Proposta de Resolución da Deputación Provincial

Ratificación da decisión de iniciar expediente para o outorgamento, a título póstumo, da distinción honorífica de Fillo Adoptivo da Provincia de Ourense ao insigne cineasta don José Luís Cuerda Martínez

FESTAS EN RIBADAVIA

Unha vez vista a recoñecida traxectoria de don José Luís Cuerda Martínez, nado en Albacete en 1947 e falecido recentemente en Madrid, cunha dilatada traxectoria como director, guionista e produtor de cine que o levou a acadar catro premios Goya, a Medalla de Ouro de las Bellas Artes ou a Gran Cruz da Orden Civil de Alfonso X; tendo en conta a solicitude formulada polos deputados provinciais don Rafael Rodríguez Villarino, don José Ignacio Gómez Pérez e dona Susana Rodríguez Estévez, esta Presidencia, mediante providencia do 18 de xuño de 2020, considerou oportuno iniciar o expediente para o outorgamento, a titulo póstumo, da distinción honorífica de Fillo Adoptivo da Provincia de Ourense de don José Luís Cuerda Martínez

De conformidade co artigo 10 do Regulamento de Honores e Distincións da Deputación Provincial de Ourense, o órgano competente para ordenar a instrución do expediente será a Presidencia. Sen prexuízo disto, considerase oportuno solicitar o parecer do Pleno da Corporación en canto a ratificar a decisión de iniciar a instrución do expediente.

Polo exposto, e unha vez concluída a tramitación do expediente, proponse que, tralo ditame previo da comisión informativa competente, por parte do Pleno se adopte o seguinte acordo:

1º.- Ratificar a incoación do expediente para o outorgamento, a título póstumo, da distinción honorífica de Fillo Adoptivo da Provincia de Ourense ao insigne cineasta don José Luís Cuerda Martínez

2º.- Designar á deputada provincial dona Ana Patricia Torres Madureira como instrutora do expediente, conforme co que dispón o capítulo III do Regulamento de Honores e Distincións da Deputación de Ourense. A deputada instrutora actuará asistida polo asesor de presidencia don Aurelio Gómez Villar, que actuará como secretario do expediente