Concesión de axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar para educación infantil no Concello do Carballiño

IES CHAMOSO LAMAS

De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na
Base de Datos Nacional de Subvencións:
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/ 526317

Primeira. Obxecto e finalidade da convocatoria
Estas bases teñen por obxecto a regulación, tomando como marco legal a Ordenanza xeral reguladora das subvencións do Concello do Carballiño que se rexe ao mesmo tempo pola Lei
xeral de subvencións 38/2003 do 17 de novembro e bases de execución do orzamento do Concello do Carballiño, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas
para a adquisición de libros de texto e material escolar, destinadas ás familias con menor poder adquisitivo do Concello do Carballiño que teñan nenos e nenas ao seu cargo, escolarizados en centros públicos ou concertados do Concello do Carballiño

OZOCOgz Deseño Galego

Segunda. Beneficiarios/as


As familias con menor poder adquisitivo do Concello do Carballiño e nas que:
a.- Todos os membros da unidade de convivencia estean empadroados no Concello do Carballiño cunha antigüidade mínima de seis meses.


b.- Os/as solicitantes estean matriculados en educación infantil (3, 4 e 5 anos) nun centro educativo do Concello do Carballiño e que non sexan repetidores/as. No caso de cambiarse
a un centro educativo doutro concello (despois de solicitar a axuda), non terá dereito a percibir a axuda.


c.- Non superen os 9.000 € de renda per cápita anual (9 000 euros por membro da unidade familiar). Cando se presente declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas no
exercicio fiscal 2019, sumaranse a base impoñible xeral (recadro 432) e a base impoñible do aforro (recadro 460) e dividirase entre os membros da unidade de convivencia. De non se presentara declaración, teranse en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios facilitados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Para os efectos destas bases, considérase que forman a unidade de convivencia: os cónxuxes, parellas de feito, os/as fillos/as maiores e menores de idade e os ascendentes de cónxuxes,
titores legais que convivan no mesmo domicilio. Nos casos de separación ou divorcio considerarase o pai ou a nai que teña a custodia dos/das menores por sentenza xudicial.
No caso de custodia compartida consideraranse a ambos os proxenitores.
Nos casos de violencia de xénero non se terán en conta os ingresos do agresor para determinar a renda per cápita familiar.

Terceira: Crédito

 1. O importe total asignado no orzamento municipal que se destina é de 9.000 euros, que se financiarán con cargo á aplicación orzamentaria 326.00/48001 consignada no orzamento
  municipal do 2020.
 2. As axudas serán incompatibles con calquera outra axuda que puidese percibirse coa mesma finalidade doutras administracións públicas ou privada.
 3. A contía máxima das axudas será a que se cita a continuación:
  Primeiro e segundo curso de infantil (3 e 4 anos): 100 €
  Terceiro curso de infantil (5 anos):120 €
  Sexta. Presentación de solicitudes, prazo e documentación
  1 As familias que desexen acollerse a esta orde deberán
  presentar a correspondente solicitude no modelo normalizado
  (que se lle facilitará no propio concello) no prazo de quince
  días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación
  do extracto da presente convocatoria no BOP, tras a
  comunicación efectuada para o efecto pola BDNS, no rexistro
  municipal do Concello do Carballiño ou de calquera outro
  xeito dos establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
  procedemento administrativo común das administracións
  públicas e Lei 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico
  do sector público.