O Consello da auga da Demarcación Miño-Sil emite o informe preceptivo ao esquema dos temas importantes do novo Plan Hidrolóxico

O presidente da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil ( CHMS), José Antonio Quiroga, reuniu aos membros do Consello da auga da Demarcación ( CAD) para dar conta da información contida no Esquema dos Temas Importantes ( ETI) e para emitir o informe preceptivo, necesario para continuar coa tramitación do 3 er ciclo de Planificación Hidrolóxica. Neste órgano colexiado e de goberno da CHMS, Organismo autónomo dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, están representadas as distintas Administracións presentes no territorio, ademais dos usuarios da auga – abastecemento, regadíos, usos enerxéticos, e outros usos-; e é o encargado de promover a información, consulta e participación pública no proceso planificador. Resultado Durante a sesión relacionáronse os principais datos relativos á evolución dos recursos hídricos da demarcación durante os anos hidrolóxicos 2017/2018 e 2018/2019, das demandas consuntivas de auga, do cumprimento dos caudais ecolóxicos, así como do estado das masas de auga da demarcación e do avance do programa de medidas. Por outra banda, o CAD emitiu o informe preceptivo sobre o Esquema dos Temas Importantes ( ETI) en materia de xestión das augas do ciclo de planificación hidrolóxica 2021-2027. O ETI é a segunda fase na elaboración do novo plan hidrolóxico 2021-2027 posterior aos documentos iniciais e previa ao proxecto de Plan Hidrolóxico, o cal será posto en consulta pública o próximo ano 2021.

O Esquema Provisional de Temas Importantes ( ETI) O ETI contén os principais problemas relacionados coa xestión das augas da demarcación que impiden o logro dos obxectivos para o bo estado de todas as masas de auga, os sectores que o causan, as alternativas de actuación para solucionalos e as decisións que deben tomarse de fronte ao plan hidrolóxico, marcando as directrices do mesmo. O documento provisional estivo en consulta pública entre o 24 de xaneiro de 2020 de e o 30 de outubro de 2021, recibíndose un total de 45 escritos de propostas e suxerencias con 259 observacións, case o dobre que o ciclo anterior cando se recolleron 23 escritos e 136 observacións. As propostas recibidas han versado fundamentalmente sobre a xestión de infraestruturas, a xestión forestal, a coordinación entre as diferentes administracións públicas, os caudais ecolóxicos, o uso hidroeléctrico, a minería, as alteracións hidromorfológicas, as zonas protexidas, os ecosistemas asociados ao medio hídrico ou ao contaminación difusa. Das 259 suxerencias recibidas tivéronse en conta 157 o 60 % delas e foron incorporadas ao esquema dos temas importantes informado no CAD. Durante o período de consulta pública celebráronse numerosos talleres e accións de participación pública activa así como de información pública. A versión definitiva do ETI pódese consultar na páxina web do organismo de conca.

AVANTAR ACTIVIDADES