O BNG solicita un órgano municipal que supervise as contratacións do concello

IES CHAMOSO LAMAS

A cantidade de reparos observados en varios contratos  municipais e a falta de transparencia,  son o motivo polo que demandan un control máis exhaustivo sobre o gasto, segundo afirma a súa Voceira, Sofía García. 

Son varios os reparos de intervención ós que se refiren os nacionalistas  que entenden que vulneran os requisitos contemplados na lei de contratos do sector público, como o fraccionamento de contratos para que sexan contratos menores, e  que  se chegan a indicar en  informes de intervención.

OZOCOgz Deseño Galego

A isto, engade a nacionalista,  a multitude de impedimentos e demoras inxustificadas para acceder á documentación que se solicita desde a oposición non fai máis que denotar unha grave falta de transparencia que impide realizar correctamente a labor da oposición.  Exemplo claro destes feitos é que en febreiro de 2020 solicitouse polo BNG a relación de contratos menores feitos polo concello e aínda  estamos agardando, di García. Ou a documentación relativa ao alumeado de nadal do Carballiño.