A Xunta abre o prazo para que as familias soliciten axudas para libros e material escolar

II EDICIÓN COCHES CLÁSICOS NO IRIXO

A Xunta de Galicia abre o prazo para que as familias soliciten a súa participación no Fondo Solidario do Libro de Texto, ou axudas para a adquisición de libros de texto, e vales de material escolar para o alumnado matriculado en Educación Primaria, ESO e Educación Especial en centros sostidos con fondos públicos. , para o vindeiro curso 2022/23.

O prazo de presentación de solicitudes permanecerá aberto dende mañá ata o día 22 de xuño, segundo establece o anuncio que se pode consultar no Diario Oficial de Galicia O 100 % das familias que cumpran os requisitos establecidos.

XUNTANZA DE CLÁSICOS NO IRIXO

O sistema solidario habilitado polo Goberno galego que permite garantir unha educación accesible para todo o alumnado baséase en tres eixos: o Fondo Solidario dos libros de texto, as axudas para a adquisición de libros de texto (para aquelas ensinanzas e cursos nos que os materiais non sexan reutilizables) e axudas para a adquisición de material escolar.

Para atender estas tres liñas no vindeiro curso, a Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades consigna unha cantidade de 25,6 M€, o que supón un incremento do 47% fronte aos 17,4 M€ deste curso. a maior parte destinada a afrontar a substitución de manuais do Fondo do Libro Solidario que se ve obrigada pola entrada en vigor, en setembro, da nova lei educativa, LOMLOE, para cursos impares.

Axudas de compra
As axudas da Xunta para a compra de libros están dirixidas ao alumnado matriculado en 1o e 2o de Educación Primaria, ao alumnado matriculado en Educación Especial e ao alumnado cunha discapacidade igual ou superior ao 65%.

Así, no caso do alumnado dos dous primeiros cursos de Primaria, percibirá 210 euros no caso de renda familiar per cápita igual ou inferior a 6.000 euros; e 140 euros para ingresos entre 6.000 e 10.000 euros.

No caso do alumnado matriculado en Educación Especial, en centros específicos ou en unidades de Educación Especial en centros comúns, así como aquel que teña unha discapacidade igual ou superior ao 65 %, que solicite a axuda e cumpra os requisitos, percibirá unha cantidade de 275 euros, independentemente da renda per cápita familiar.

Ademais, o alumnado de 1o e 2o de primaria que se atope en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia percibirá a axuda máxima (210 euros), e non terá que acreditar os datos da unidade familiar nin do nivel de ingresos.

Fondo de solidariedade
Poderán participar no Fondo do Libro Solidario o alumnado matriculado en 3o, 4o, 5o e 6o de primaria, e de 1o, 2o, 3o e 4o da ESO. A asignación dos libros de texto farase, como en cursos anteriores, por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar. En todo caso, terán preferencia o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da súa renda familiar.

Así, teñen garantido o acceso o alumnado cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 euros, ou que estea de garda ou tutela da Xunta ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65% (nestes dous últimos casos independentemente da súa renda). a seis libros. Pola súa banda, as familias con tramos de renda per cápita entre 6.000 e 10.000 euros terán acceso a catro manuais.

Cómpre lembrar que será requisito fundamental acceder ao Fondo Solidario ou recibir axudas para libros ou material escolar ter devolto os libros dos cursos anteriores.

Axudas para material escolar
Son destinatarios das axudas para material escolar todo o alumnado matriculado en Educación Primaria e ESO cunha renda familiar per cápita igual ou inferior a 6.000 euros, e a contía da axuda é de 50 euros/alumno.

Serán beneficiarios destas axudas o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, o alumnado de Educación Especial ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 % con independencia da súa renda.

Trámites electrónicos
As solicitudes poderán presentarse por vía telemática (preferentemente) mediante a aplicación informática fondolibros a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, ou ben presencialmente nos propios centros educativos, así como en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora. procedemento administrativo.