Moción de Espazo Común para que se cree un plan de recuperación da Praza de Abastos

II EDICIÓN COCHES CLÁSICOS NO IRIXO

TEXTO DA MOCIÓN

XUNTANZA DE CLÁSICOS NO IRIXO

                 Manuel Vázquez Fernández, Adolfo Nogueira Campo e Érika Paz Rodríguez como concelleiros do Grupo Municipal de Espazo Común deste Concello e en base ao disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais e demais normativa que poida resultar de aplicación, presenta, diante do Pleno da Corporación esta  MOCIÓN PARA QUE SE CREE UN PLAN DE RECUPERACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS en base á seguinte                  

                                                         EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A Praza de Abastos do Carballiño é todo un símbolo da nosa historia. Unha vila erixida, en gran medida, en torno á figura de grandes emprendedores e dunha intensa vida comercial.

Hoxe en día, é tamén un símbolo e un triste reflexo da decadencia de moitos dos que deberan ser eixes troncais da vida diaria e da economía do noso pobo.

Unha praza case baleira, cunha oferta limitada case por completo á carne e ao peixe, que queda a anos luz das doutras de vilas semellantes que foron recuperadas con gran éxito.

No período 2015-2018 fixeronse inversións constantes para mellorar a imaxe dos postos e do edificio, creouse unha imaxe de marca da Praza, iniciaronse campañas promocionais nas épocas sinaladas do ano, fixeronse xornadas lúdicas no entorno, organizáronse visitas escolares e traballouse arreo para que os postos hoxe abandoados se poideran ocupar aumentando a oferta a outros produtos diferentes…

Dende 2018 a hoxe, arranxáronse o ascensor e os baños e copiouse o esquema de campañas sen aportar absolutamente nada novo dende o Concello do Carballiño.

Na actualidade só 10 postos do interior teñen actividade e, varios destes, pecharán pronto por xubilacións.

Cómo non se tomen medidas de xeito urxente, a situación pode ser irrecuperable, cando se conta cun edificio senlleiro, ubicado no mesmo centro do pobo e cheo de posibilidades, sería imperdoable deixalo caer tamén como se está a facer con outras tantas cousas.

É indiscutible que con algo de traballo e un proxecto, a Praza de Abastos do Carballiño ten futuro.

Visto todo o anteriormente comentado,

                                                                         SOLICITAMOS

  1. Que se elabore con urxencia un Plan de Recuperación da Praza de Abastos do Carballiño.