Volve o curso de virus emerxentes á UNED

II EDICIÓN COCHES CLÁSICOS NO IRIXO

É un título propio da Universidade, con seis meses de duración cuxo período de matrícula abrirase do 11 de setembro ao 30 de novembro de 2023. Dará dereito a obter 20 créditos ECTS.

A UNED ofrece a sétima edición do Curso de Experto en Virus Emerxentes, título propio, para o curso académico 2023-2024. Consta de 20 créditos ECTS, ten unha duración de seis meses e é totalmente en liña. Este curso diríxese a licenciados, diplomados, estudantes e, en xeral, a quen queira actualizar ou ampliar os seus coñecementos sobre os virus e, en particular, sobre os virus emerxentes (sempre que cumpran cos requisitos esixidos na Formación Permanente). Tamén vai destinado a aquelas persoas que teñan interese ou curiosidade sobre as enfermidades causadas por estes axentes virales que actualmente están a emerxer ou reemergiendo na nosa sociedade. Requírense coñecementos de inglés e de informática.

XUNTANZA DE CLÁSICOS NO IRIXO

Obxectivos.

Os obxectivos principais do curso de Virus emerxentes son os seguintes:

  • Aprender nocións básicas sobre os virus en xeral e, sobre os virus emerxentes en particular.
  • Estudar a composición dos virus, os factores implicados na súa aparición, os seus mecanismos de transmisión e as ferramentas biotecnolóxicas que se desenvolven para combatelos.
  • Profundar no estudo dos virus emerxentes zoonóticos máis perigosos para o home e aprender como se diagnostican no laboratorio as enfermidades causadas polos mesmos.
  • Coñecer as vacinas e as terapias antivirais que existen para facer fronte aos virus.
  • Saber aplicar os coñecementos teóricos adquiridos para realizar diferentes exercicios e supostos prácticos non presenciais, propostos polo Equipo Docente, coa axuda do material proporcionado no curso e complementado coa procura de información por parte do alumno en artigos de divulgación científica.

Programa

UNIDADE 1

· Tema 1. Introdución aos virus. Historia da viroloxía, as grandes epidemias, conceptos básicos, taxonomía e clasificación, ciclos de replicación.

· Tema 2. Virus Emerxentes e virus reemergentes. Factores implicados na súa aparición, expansión e modos de transmisión.

· Tema 3. Diagnóstico de laboratorio das enfermidades virales.

· Tema 4. Prevención de infeccións virales: vacinas e terapia antiviral.

UNIDADE 2

· Tema 5. Febres hemorrágicas.

· Tema 6. O virus do Nilo occidental (WNV).

· Tema 7. Virus da rabia (RABV).

· Tema 8. Virus Nipah e virus Hendra.

· Tema 9. Coronavirus: SARS-CoV-1, MERS, SARS-CoV-2

· Tema 10. Virus transmitidos entre persoas por transmisión sexual e/o parenteral.

· Tema 11. O virus do Zika (ZIKV).

· Tema 12. O virus da Gripe A.

UNIDADE 3

· Tema 13. Os virus como armas biolóxicas. Bioterrorismo.

· Tema 14. Condicións de traballo con virus emerxentes. Bioseguridade.

Metodoloxía e actividades

A metodoloxía é a propia do ensino a distancia na que non se require asistencia presencial. O equipo docente elabora e facilita a documentación para presentar os distintos temas do programa, recibindo o apoio titorial adecuado para orientarlles no seu estudo e autoavaliación, a través do curso virtual na plataforma aLF. Estes materiais compleméntanse con material adicional como son artigos científicos, presentacións e outros recursos. O carácter do curso é teórico-práctico e ao longo do mesmo propoñeranse diferentes actividades non presenciais que teñen un carácter formativo e, á vez, son a ferramenta de avaliación.

Material didáctico para o seguimento do curso

Material obrigatorio. Material en Plataforma Virtual:

· Guía de estudo.

· Foros de debate.

· Cronograma.

· Temas de estudo elaborados polo equipo docente.

· Exercicios e supostos prácticos non presenciais.

· Vídeo-clases.

Material enviado polo equipo docente (apuntamentos, probas de avaliación, memorias externas, DVDs,…):

· Temas desenvolvidos.

· Seminarios relacionados co tema do curso.

Atención ao estudante

O seguimento do curso realízase a través do Curso Virtual, na plataforma aLF, ao que o estudante accederá coas claves de acceso que se lle proporcionan ao formalizar a matrícula, a través do campus docente da UNED. Na plataforma do curso atópase toda a información e os documentos de traballo. A comunicación entre o estudante e o equipo docente realízase de forma continua, fundamentalmente a través dos foros de debate do Curso Virtual da materia.

Avaliación

Para superar o curso realizarase unha serie de actividades obrigatorias, con carácter formativo, que se propoñen a través do Curso Virtual. Os estudantes atoparán o enunciado de cada unha das actividades na ferramenta Tarefas do Curso Virtual, ao que se pode acceder coas claves de acceso que se lle proporcionan ao formalizar a matrícula, a través do campus docente da UNED. Cada estudante debe realizar un traballo persoal e non compartido, entregando o mesmo a través da plataforma dentro dos prazos establecidos. Os traballos serán corrixidos polo equipo docente. A realización dos mesmos é condición necesaria para poder superar o curso.

Duración e dedicación

Duración: 6 meses (do 5 de decembro de 2023 ao 31 de maio de 2024).

Dedicación: 500 horas.

Equipo docente

As codirectoras son Mónica Morais Camarzana e Raquel Martín Folgar, ambas as da UNED. A elas únase un cadro de persoal de colaboradores externos formado por Juan Bárcena da Rega, Esther Blanco Lavilla, Alejandro Brun Torres e Gonzalo Pascual Álvarez.

Matrícula

Prezo de matrícula: 800,00 €.

Os descontos son os seguintes:

· Axudas ao estudo e descontos. Pódese atopar información xeral sobre axudas ao estudo e descontos nesta ligazón. Debe facer a solicitude de matrícula marcando a opción correspondente, e posteriormente enviar a documentación ao correo: descuentos@fundacion.uned.es.

· Incentivos. Son axudas que se concederán a proposta voluntaria dos directores dos cursos, que son os que máis coñecen ao seu alumnado, e detraeranse do crédito dispoñible para o curso. A súa concesión non anula a porcentaxe dos ingresos de matrícula que se destina a axudas ao estudo nesta actividade. En todo caso, a porcentaxe que se vai a incentivar será exclusivamente o que corresponda ao prezo de matrícula (en ningún caso ao prezo do material necesario para o seguimento do curso). Os incentivos á matrícula aprobados para este curso académico son os seguintes:

  1. Terán desconto nos membros da Sociedade Española de Viroloxía (SEV) . Desconto aplicado: 5%.

O período de matriculación vai do 11 de setembro ao 30 de novembro de 2023.