Resolución da Alcaldía do Carballiño, pola que se convocan axudas para a adquisición de libros e material escolar para o curso 2023/2024

II EDICIÓN COCHES CLÁSICOS NO IRIXO

Publicase hoxe no BOP

De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase
o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións:
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/728651)
Primeira. Obxecto e finalidade da convocatoria
As presentes bases teñen por obxecto a regulación, tomando
como marco legal a Ordenanza xeral reguladora das subvencións do Concello do Carballiño que se rexe ao mesmo tempo
pola Lei xeral de subvencións 38/2003, do 17 de novembro, e
as Bases de execución do Orzamento do Concello do Carballiño,
para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das
axudas para adquisición de libros de texto e material escolar,
destinadas ás familias con menor poder adquisitivo do Concello
do Carballiño que teñan nenos e nenas ao seu cargo escolarizados en centros públicos ou concertados do Concello do Carballiño.
Segunda. Beneficiarios/as
As familias con menor poder adquisitivo do Concello do Carballiño e nas que:

XUNTANZA DE CLÁSICOS NO IRIXO
 1. Todos os membros da unidade de convivencia estean empadroados no concello do Carballiño con seis meses de antigüidade, como mínimo.
 2. Os/as solicitantes que estean matriculados en educación
  infantil (3, 4 e 5 anos) e educación primaria e secundaria nun
  centro educativo do Concello do Carballiño.
  No caso de cambiarse a un centro educativo doutro concello
  (despois de solicitar a axuda, non terá dereito a percibila.
 3. Non superen os 9.000 € de renda per cápita anual (9.000
  euros por membro da unidade familiar). Cando se presente a
  declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas no
  exercicio fiscal 2022, sumaranse a base impoñible xeral e a
  base impoñible do aforro e dividirase entre os membros da unidade de convivencia. De non estar obrigado/a a presentar a
  declaración, teranse en conta os ingresos de acordo cos datos
  tributarios facilitados pola Axencia Estatal de Administración
  Tributaria e os restantes ingresos declarados conforme a documentación que teñen que achegar segundo a base 6ª. Para
  efectos destas bases, considérase que forman a unidade familiar de convivencia o conxunto de persoas que convivan no
  mesmo marco físico, e que se atopen vinculadas co/a solicitante por matrimonio ou calquera outra forma de relación análoga
  de afectividade, por adopción, acollemento ou parentesco de
  consanguinidade ata o cuarto grao, ou de afinidade ata o
  segundo grao. Malia o anterior, cando nunha mesma unidade de
  convivencia existan unha ou máis unidades familiares con
  menores ao seu cargo, considérase que cada unha delas constitúen unha unidade familiar independente. En todo caso, a unidade de convivencia deberá estar formada por todos os membros que aparecen no libro de familia, salvo casos debidamente
  xustificados.
  Nos casos de separación ou divorcio, considerarase o pai ou a
  nai que teña a custodia dos/as menores por sentenza xudicial.
  No caso de custodia compartida, considerarase a ambos os
  proxenitores.
  Nos casos de violencia de xénero, non se terán en conta os
  ingresos do agresor para determinar a renda per cápita familiar.
  As familias monoparentais deberán presentar o certificado
  que acredite esta condición.
  Terceira. Crédito
 4. O importe total asignado no Orzamento municipal que se
  destina é de 50.000 euros, que se financiarán con cargo á aplicación orzamentaria 326.00/48001, consignada no Orzamento
  municipal do 2023.
 5. Sen prexuízo do establecido no artigo anterior, prevese a
  posibilidade de ampliar o crédito nas circunstancias establecidas no artigo 30.2 do Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de
  xuño, de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto
  11/2009, do 8 de xaneiro.
  A ampliación de crédito queda condicionada á declaración de
  dispoñibilidade de crédito como consecuencia das circunstancias antes sinaladas e, se for o caso, á aprobación da modificación orzamentaria que proceda.
  O órgano concedente publicará a ampliación de crédito no
  mesmos medios que a convocatoria, sen que tal publicidade
  implique a apertura de prazo para presentar novas solicitudes
  nin o inicio de novo computo de prazo para resolver.
 6. As axudas serán incompatibles con calquera outra axuda
  que puider percibirse coa mesma finalidade doutras administracións públicas ou privadas; non poderá superar a suma das
  axudas o importe do gasto total.
 7. A contía máxima das axudas distribuirase segundo os
  seguintes criterios:
 • Educación infantil:
 • ata 7000 euros de renda per cápita: 120 €
 • de 7001 ata 9000 euros de renda per cápita: 100 €
 • Educación primaria e secundaria:
 • ata 7000 euros de renda per cápita: 60 €
 • de 7001 ata 9000 euros de renda per cápita: 50 €
  Sexta. Presentación de solicitudes, prazo e documentación
  1 As familias que desexen acollerse a esta orde deberán presentar a correspondente solicitude no modelo normalizado (que se
  lles facilitará no propio concello) no prazo de quince días hábiles, que contarán a partir do seguinte ao da publicación do
  extracto da presente convocatoria no BOP (tras a comunicación
  efectuada para o efecto pola BDNS), no Rexistro municipal do
  Concello do Carballiño ou de calquera outro xeito dos establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas e na Lei 40/2015, do
  1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.
  O Carballiño, 21 de novembro de 2023. O alcalde.
  Asdo.: Francisco José Fumega Piñeiro