Aprobada a convocatoria para a selección de propostas para o aproveitamento de parcelas incorporadas a aldea modelo de Cortegazas (Avión)

Xa publicada no DOG

RESOLUCIÓN do 6 de marzo de 2024 pola que se aproban as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria, mediante concorrencia competitiva, para a selección de propostas para o aproveitamento de parcelas incorporadas ás aldeas modelo de Ferreiros (Ames, A Coruña), Covelo (Taboadela, Ourense), Cortegazas (Avión, Ourense) e Soutogrande (Vilariño de Conso, Ourense) (código de procedemento MR711C).

AVANTAR ACTIVIDADES

Procedemento: concorrencia competitiva para a selección de propostas para o aproveitamento de parcelas incorporadas a aldeas modelo.

Os procedementos de aprobación de aldeas modelo regúlanse ao abeiro do disposto no artigo 110 e seguintes da Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia.

Mediante acordos do Consello de Dirección da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural foron declaradas as seguintes aldeas modelo:

Nº expte.DenominaciónAprobaciónAprobación proxectoPublicación DOGPublicación concelloPublicación Agader
AM-22-07Acordo polo que se declara a aldea de Ferreiros, no concello de Ames (A Coruña), como aldea modelo.23.8.202223.11.202311.12.2023Núm. 23315.12.202312.12.2023
AM-22-02Acordo polo que se declara a aldea de Covelo, no concello de Taboadela (Ourense), como aldea modelo.21.1.202231.1.202324.2.2023Núm. 3922.2.202324.2.2023
AM-22-10Acordo polo que se declara a aldea de Cortegazas, no concello de Avión (Ourense), como aldea modelo.23.8.202223.11.202311.12.2023Núm. 23314.12.202312.12.2023
AM-22-12Acordo polo que se declara a aldea de Soutogrande, no concello de Vilariño de Conso (Ourense), como aldea modelo.23.8.202223.11.202311.12.2023Núm. 23314.12.202312.12.2023

De conformidade co previsto no artigo 115 da Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia, mediante resolucións do Consello de Dirección da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural aprobáronse os proxectos de ordenación produtiva das citadas aldeas modelo. As ditas aprobacións foron publicadas no Diario Oficial de Galicia, no taboleiro de edictos do concello ou concellos onde se sitúa a aldea modelo e na páxina web da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, nas datas que figuran na epígrafe anterior.

Así mesmo, concluíronse os traballos de limpeza do perímetro de actuación da aldea modelo.

Neste contexto, e de conformidade co artigo 116 da Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia, unha vez publicada a aprobación definitiva do proxecto de ordenación produtiva e concluídos os traballos de limpeza do perímetro de actuación da aldea modelo, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural realizará a convocatoria dun procedemento de concorrencia competitiva para a selección de propostas para o aproveitamento de parcelas incorporadas á aldea modelo e establecerá os requisitos de admisión das propostas de participación, ao abeiro das previsións contidas no citado artigo.

De conformidade co artigo 116.7 da Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia, a competencia para ditar a resolución do procedemento de selección correspóndelle á persoa titular da dirección da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, que tamén poderá declarar que o procedemento quede deserto cando as propostas presentadas non cumpran os requisitos.

De acordo co exposto,

RESOLVO:

Artigo 1. Obxecto

1. Aprobar as bases reguladoras do procedemento de concorrencia competitiva para a selección de propostas para o aproveitamento de parcelas incorporadas ás aldeas modelo de Ferreiros (Ames, A Coruña), Covelo (Taboadela, Ourense), Cortegazas (Avión, Ourense) e Soutogrande (Vilariño de Conso, Ourense), que se xuntan a esta resolución como anexo I, co código de procedemento administrativo MR711C.

2. Convocar, en réxime de concorrencia competitiva, a presentación e selección de propostas para o aproveitamento de parcelas incorporadas ás aldeas modelo de Ferreiros (Ames, A Coruña), Covelo (Taboadela, Ourense), Cortegazas (Avión, Ourense) e Soutogrande (Vilariño de Conso, Ourense).

3. Aprobar os anexos que se xuntan a esta resolución para a xestión da convocatoria.

Artigo 2. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo para presentar as solicitudes coas propostas para o aproveitamento de parcelas incorporadas á aldea modelo será de quince (15) días naturais, contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia (en diante, DOG).

Para o cómputo dos prazos observarase o disposto no artigo 30 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Artigo 3. Prazo de resolución da convocatoria

O prazo para ditar resolución expresa e notificala será de cinco (5) meses, contados desde a finalización do prazo de presentación de solicitudes, de conformidade co artigo 116.10 da Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia.

A persoa interesada poderá entender desestimada a súa solicitude por silencio administrativo se, transcorrido o prazo anterior, non se lle notificou resolución expresa.

Disposición adicional primeira. Recursos

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, cabe interpor potestativamente recurso de reposición ante o Consello de Dirección da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, ou ben recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses contados igualmente desde o día seguinte ao da citada publicación no Diario Oficial de Galicia.

Disposición adicional segunda. Información.

Sobre este procedemento administrativo poderase obter documentación normalizada ou información adicional a través dos seguintes medios:

a) Na páxina web da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural: https://agader.xunta.gal

b) Na Guía de procedementos e servizos, no enderezo https://sede.xunta.gal/guia-de-procedementos-e-servizos

c) No teléfono 881 99 71 93 (Axencia Galega de Desenvolvemento Rural).

d) De xeito presencial, na Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (lugar da Barcia, 56, Laraño, 15897 Santiago de Compostela) e no teléfono 881 99 71 93.

Disposición derradeira primeira. Habilitación para a xestión da convocatoria

A persoa titular da Dirección Xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural poderá ditar os actos necesarios para asegurar a correcta aplicación desta convocatoria.

Disposición derradeira segunda. Eficacia da convocatoria

Esta resolución será aplicable desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2024

Inés Santé Riveira
Directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

ANEXO I

Bases reguladoras

CAPÍTULO I

Regras xerais

Artigo 1. Obxecto

O obxecto destas bases é establecer o réxime para a selección de propostas para o aproveitamento de parcelas incorporadas á aldea modelo e os requisitos de admisión das propostas de participación.

O procedemento tramitarase en réxime de concorrencia competitiva, de acordo co artigo 116 da Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia.

Artigo 2. Propostas de participación

1. Ao abeiro do establecido no artigo 116.1 da Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia, os requisitos de admisión das propostas de participación son os que se establecen neste artigo das bases reguladoras.

2. Poderán presentar as solicitudes coas propostas para o aproveitamento de parcelas incorporadas á aldea modelo as persoas físicas, as administracións públicas, as persoas xurídicas, as entidades sen personalidade xurídica e as persoas traballadoras autónomas.

3. As persoas solicitantes deberán cumprir os seguintes requisitos:

Estar ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Axencia Tributaria de Galicia.

Estes requisitos comprobarase con anterioridade a ditar a correspondente proposta de resolución.

4. Para o exercicio da súa actividade, as persoas solicitantes deberán dispor das autorizacións, permisos e/ou licenzas administrativas preceptivas, estar inscritas nos rexistros públicos que sexan pertinentes e cumprir con calquera outro requisito exixido polas disposicións aplicables.

Artigo 3. Propostas seleccionables

1. Requisitos das propostas:

a) Que se axusten á normativa sectorial que resulte de aplicación para cada tipo de proposta e ao proxecto de ordenación produtivo aprobado para a aldea modelo.

b) Serán seleccionables as propostas:

b.1) Que se poidan materializar e formalizar baixo a figura xurídica do contrato de arrendamento de predios rústicos regulado nos artigos 99 a 118 da Lei 2/2006, do 14 de xuño, de dereito civil de Galicia, coas particularidades da Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia, excluíndo aqueles que comporten outros negocios xurídicos conexos ou complexos, como a constitución de servidumes, dereitos de voo, dereitos de superficie, etc., ou que se deban formalizar baixo figuras xurídicas distintas ao contrato de arrendamento de predios rústicos, tales como contratos de precario, de comodato, de parzaría, lugar acasarado, de explotación, etc.

b.2) Que non se poidan materializar baixo a figura xurídica da alínea b.1) anterior por reunirse na mesma persoa a condición de persoa arrendadora e arrendataria.

c) As persoas só poderán presentar unha proposta, de forma individual ou de forma conxunta con outra ou outras persoas, para cada aldea modelo e convocatoria.

Artigo 4. Modalidade dos contratos de arrendamento

De conformidade co artigo 116.10 da Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia, unha vez resolto o procedemento de selección, asinaranse os contratos de arrendamento coa persoa que formulou a proposta seleccionada.

Artigo 5. Publicidade do arrendamento

De conformidade co disposto no artigo 22.c) da Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia, correspóndelle ao Sitegal a recollida dos datos procedentes das aldeas modelo. Ademais, o artigo 23 do mesmo corpo legal sinala que se establecerán as etiquetas correspondentes ao estado da parcela para os efectos de proporcionar a información sobre cada unha delas.

Artigo 6. Notificacións

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos efectuaranse preferentemente por medios electrónicos e, en todo caso, cando as persoas interesadas resulten obrigadas a recibilas por esta vía. As persoas interesadas que non estean obrigadas a recibir notificacións electrónicas poderán decidir e comunicar en calquera momento que as notificacións sucesivas se practiquen ou deixen de practicar por medios electrónicos.

2. A persoa interesada deberá manifestar expresamente a modalidade escollida para a notificación (electrónica ou en papel) no formulario. No caso de optar pola notificación en papel, practicarase a notificación segundo o establecido na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

3. De conformidade co artigo 45.2 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as notificacións electrónicas practicaranse mediante a comparecencia na sede electrónica da Xunta de Galicia e a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal. Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

No caso de persoas interesadas obrigadas a recibir notificacións só por medios electrónicos deberán optar en todo caso, no formulario, pola notificación por medios electrónicos, sen que sexa válida nin produza efectos no procedemento unha opción diferente.

4. As notificacións por medios electrónicos entenderanse practicadas no momento en que se produza o acceso ao seu contido. Cando a notificación por medios electrónicos sexa de carácter obrigatorio, ou fose expresamente elixida pola persoa interesada, entenderase rexeitada se transcorren dez (10) días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

5. Se o envío da notificación electrónica non é posible por problemas técnicos, practicarase a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

CAPÍTULO II

Iniciación do procedemento

Artigo 7. Presentación de solicitudes

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado (anexo II) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

A presentación electrónica será obrigatoria para as administracións públicas, as persoas xurídicas, as entidades sen personalidade xurídica, as persoas traballadoras autónomas e as persoas representantes dunha das anteriores.

De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se algunha das persoas interesadas obrigadas á presentación electrónica presenta a súa solicitude presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que sexa realizada a emenda.

Para a presentación electrónica poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Aquelas persoas interesadas non obrigadas á presentación electrónica, opcionalmente, poderán presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 8. Documentación complementaria

1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:

a) Memoria que identifique, como mínimo, os terreos que se pretenden aproveitar, os cultivos e aproveitamentos correspondentes e a renda que se satisfará ás persoas titulares dos dereitos sobre eles, de acordo co establecido no proxecto de ordenación produtiva, tal como establece o artigo 116.4 da Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia.

b) No caso de pluralidade de persoas solicitantes (artigo 10 das bases), achegarase o anexo III.

c) Documentos acreditativos da personalidade e, de ser o caso, da representación da persoa solicitante:

c.1) No caso de persoas xurídicas, certificado expedido polo Rexistro Mercantil ou outros rexistros públicos que correspondan, en función da personalidade xurídica de que se trate, en que se identifique a constitución e a representación correspondente, con indicación do seu alcance e vixencia.

c.2) De non achegarse o dito certificado, deberán presentar copia das escrituras de constitución, debidamente inscritas no rexistro público que corresponda segundo o tipo de personalidade xurídica de que se trate, e das modificacións posteriores dos documentos indicados.

c.3) Copia do poder de representación.

De conformidade co artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, non será necesario achegar os documentos que xa foron presentados anteriormente pola persoa interesada ante calquera Administración. Neste caso, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os ditos documentos, que serán recadados electronicamente a través das redes corporativas ou mediante consulta ás plataformas de intermediación de datos ou outros sistemas electrónicos habilitados para o efecto, agás que conste no procedemento a oposición expresa da persoa interesada.

De forma excepcional, se non se poden obter os citados documentos, poderá solicitarse novamente á persoa interesada a súa achega.

2. A documentación complementaria presentarase preferiblemente por vía electrónica.

A presentación electrónica será obrigatoria para os suxeitos obrigados á presentación electrónica da solicitude. Se algunha destas persoas presenta a documentación complementaria presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que sexa realizada a emenda.

Aquelas persoas non obrigadas á presentación electrónica, opcionalmente, poderán presentar a documentación complementaria presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar de maneira motivada o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o que poderá requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

3. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

4. No caso de que algún dos documentos que se presente de forma electrónica supere os tamaños máximos establecidos ou teña un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada no número anterior. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 9. Trámites administrativos posteriores á presentación da solicitude

A sede electrónica da Xunta de Galicia permite ás persoas interesadas realizar trámites electrónicos, con posterioridade ao inicio do expediente, accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada. Cando as persoas interesadas non resulten obrigadas á presentación electrónica tamén poderán realizarse os ditos trámites presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Artigo 10. Pluralidade de persoas solicitantes

As pretensións dunha pluralidade de persoas de contido e fundamento idéntico ou substancialmente similar deberán formularse nunha única solicitude. Neste suposto, deberá constar na solicitude a lista completa de persoas interesadas que a formulan segundo o modelo específico dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (anexo III). As actuacións efectuaranse co representante ou coa persoa interesada que expresamente sinalen e, na súa falta, coa que figure en primeiro termo.

Artigo 11. Comprobación de datos

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos en poder da Administración actuante ou elaborados polas administracións públicas, agás que a persoa interesada se opoña á súa consulta:

a) DNI/NIE da persoa solicitante.

b) DNI/NIE da persoa representante.

c) NIF da entidade solicitante.

d) NIF da entidade representante.

e) Certificado de residencia con data de última variación do padrón da persoa solicitante.

f) Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa AEAT.

g) Certificado de estar ao día no cumprimento das obrigas coa Seguridade Social.

h) Certificado de estar ao día no pagamento das débedas coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

i) Imposto de actividades económicas (IAE).

j) Consulta de vida laboral dos últimos 12 meses.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan á consulta, deberán indicalo no recadro correspondente habilitado no formulario correspondente e achegar os documentos.

Cando así o exixa a normativa aplicable solicitarase o consentimento expreso da persoa interesada para realizar a consulta.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

CAPÍTULO III

Instrución e resolución do procedemento

Artigo 12. Instrución do procedemento.

1. Os actos de instrución do procedemento en virtude dos que deba ditarse a resolución de concesión competerán á Subdirección de Mobilidade de Terras.

2. Logo da presentación da solicitude e durante a instrución do procedemento, non se admitirá ningunha modificación das propostas de participación, salvo:

a) Que respondan a requirimentos efectuados pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural para os efectos da valoración das propostas e da súa viabilidade.

b) Cando se reformule a proposta porque algún dos titulares dos dereitos sobre os terreos non acepte o prazo proposto.

3. Durante a instrución do procedemento, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural poderá realizar visitas ao lugar en que se pretendan materializar os aproveitamentos, para os efectos de verificar a súa admisibilidade.

Artigo 13. Emenda da solicitude

1. Se a solicitude non reúne os requisitos establecidos na convocatoria e nas súas bases reguladoras, o órgano instrutor requiriralle á persoa interesada que a emende no prazo de dez (10) días, nos termos previstos no artigo 68 da Lei 39/2015, coa indicación de que, se así non o fixer, se terá por desistida da súa solicitude, logo de resolución que deberá ditarse nos termos previstos no citado artigo.

2. É de aplicación o réxime previsto no artigo 14 do Real decreto 203/2021, do 30 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de actuación e funcionamento do sector público por medios electrónicos.

3. Co fin de completar a instrución do procedemento, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural poderá requirirlle á persoa solicitante que achegue aqueles datos, documentos complementarios ou aclaracións que resulten necesarios para tramitar e resolver o procedemento.

Artigo 14. Baremación das solicitudes

Unha vez revisadas as solicitudes e practicadas as emendas, as áreas dependentes do órgano instrutor valorarán aquelas que reúnan todos os requisitos e conten coa documentación necesaria. A valoración realizarase en réxime de concorrencia competitiva, tendo en conta os datos e a documentación achegada pola persoa solicitante e segundo os criterios de selección das propostas de aproveitamento previstos no artigo seguinte.

Excluiranse as propostas de aproveitamento que, logo da súa baremación de acordo cos criterios aplicables, obteñan unha puntuación inferior a 60 puntos, ao considerarse que non acadan os niveis mínimos de viabilidade e cobertura dos obxectivos destas bases.

Artigo 15. Criterios de selección

Para a selección de propostas de aproveitamento, segundo establece o artigo 116 da Lei de recuperación da terra agraria de Galicia, defínense os seguintes criterios de selección:

1. O primeiro dos criterios é un criterio excluínte, a solicitude que se presente deberá adecuarse ás orientacións produtivas definidas no proxecto de ordenación produtiva, caso contrario non se poderá valorar e pasará a considerarse como proposta non seleccionable. Cada un dos correspondentes proxectos de ordenación produtiva pode consultarse na seguinte web: https://agader.xunta.gal/gl/recuperacion-de-terras/aldeas-modelo

2. Complementariedade: a complementariedade con outros proxectos de aldea modelo (por exemplo, nunha aldea modelo A prodúcese cereal que se usa como alimentación do gando doutra aldea modelo B) será valorada cunha puntuación de 60 puntos.

3. Orientación produtiva: terán prioridade aquelas orientacións produtivas definidas neste documento como principal. En segundo lugar, estarán as orientacións produtivas definidas como secundarias. A puntuación máxima desta epígrafe será 60 puntos, que se verá reducida segundo o tipo de orientación proposta.

4. Ampliación da base territorial: a ampliación da base territorial das explotacións será valorada cunha puntuación de 60 puntos.

5. Produción ecolóxica: a explotación en produción ecolóxica será valorada cunha puntuación de 60 puntos.

6. Continuidade: a continuidade con outras iniciativas de mobilidade de terras na mesma área será valorada cunha puntuación de 40 puntos.

7. Proximidade: terán preferencia aquelas propostas que presenten persoas que residan na aldea. A puntuación máxima desta epígrafe será 40 puntos, que se verá reducida proporcionalmente segundo se afaste da aldea a residencia das persoas que presentan a solicitude. En primeiro lugar estarán os residentes na aldea, en segundo lugar os residentes no concello e en terceiro lugar os residentes en concellos limítrofes.

8. Prezo: a puntuación máxima deste criterio será de 40 puntos para aqueles incrementos do 100 % sobre o prezo base de referencia. Este valor reducirase proporcionalmente para aqueles prezos comprendidos entre o prezo base e o 100 % de incremento.

9. Incorporación á actividade agraria: a puntuación máxima deste criterio será de 40 puntos. Valorarase a creación de novas explotacións, a incorporación de persoas mozas e a de mulleres titulares ou cotitulares das explotacións, e son acumulables os distintos criterios.

10. Achega de terras ao proxecto: a puntuación máxima deste criterio será de 40 puntos para aquelas persoas que acheguen ao proxecto terras xestionadas por elas mesmas. Asignaráselle a puntuación máxima a aquela persoa que achegue máis superficie e reducirase proporcionalmente esta puntuación para os demais solicitantes que tamén acheguen terras, en función da superficie achegada.

11. A aplicación das medidas de acceso á terra recollidas no artigo 38 da Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia: a puntuación máxima deste criterio será de 100 puntos e soamente se puntuarán os criterios do artigo 38 distintos dos xa enunciados nas epígrafes anteriores. Así, para a medida do artigo 38.a).4º establécese unha puntuación de 100 puntos, para a medida do artigo 38.a).5º establécese unha puntuación de 40 puntos e para a medida do artigo 38.b) establécese unha puntuación de 20 puntos. Cada tipo de medida das recollidas nesta epígrafe soamente se puntuará unha vez por cada solicitude.

12. Xestión forestal activa e sustentable que promova a multifuncionalidade, os servizos ecosistémicos e a loita contra o cambio climático: a puntuación máxima deste criterio será de 40 puntos e valóranse aquelas iniciativas que promovan a multifuncionalidade entendida esta como a conxunción de varios dos usos acoutados no proxecto de ordenación produtiva, que se complementen, permitindo unha mellor explotación da zona, o mantemento e mellora do ecosistema e mais a loita contra o cambio climático.

As puntuacións indicadas correspóndense coa seguinte táboa:

Criterio acreditadoPuntos totais
Complementariedade con outros proxectos da aldea modelo (máximo 60 puntos)60
Orientación produtiva (máximo 60 puntos)
Proxectos con orientación produtiva principal60
Proxectos con orientación produtiva secundaria30
Ampliación base territorial (máximo 60 puntos)60
Produción ecolóxica (máximo 60 puntos)60
Continuidade con outras iniciativas de mobilidade de terras na mesma área (máximo 40 puntos)40
Proximidade (máximo 40 puntos)
Persoas que residan na propia aldea40
Persoas que residan no mesmo concello20
Persoas que residan en concellos limítrofes10
Prezo (máximo 40 puntos)
Incremento sobre o prezo base pero inferior ao 100 % de incrementoProporcional
Incremento do 100 % sobre o prezo base40
Incorporación a actividade agraria (máximo 40 puntos)
Explotación de nova creación10
Incorporación de persoa moza10
Muller titular ou cotitular da explotación20
Achega de terras ao proxecto (máximo 40 puntos)
Achegas inferiores á mais altaProporcional
Achega máis alta en superficie40
Aplicación das medidas de acceso á terra recollidas no artigo 38 (máximo 100 puntos)
Medida artigo 38.a).4º100
Medida artigo 38.a).5º40
Medida artigo 38.b)20
Xestión forestal activa e sustentable que promova a multifuncionalidade, os servizos ecosistémicos e a loita contra o cambio climático (máximo 40 puntos)40

Artigo 16. Proposta de resolución

1. Caso de se presentaren propostas que impliquen a cesión de terreos por un prazo superior ao mínimo de dez (10) anos, de conformidade co disposto no artigo 116.6 da Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia, antes da selección da proposta deberá darse traslado aos titulares dos dereitos sobre os terreos para que presten a súa conformidade. No caso de que algún dos titulares non acepte o prazo, darase traslado á persoa propoñente para que reformule a súa proposta. En caso contrario, non poderá ser seleccionado.

2. Unha vez avaliadas as solicitudes, o órgano instrutor elaborará unha relación dos expedientes ordenada por orde decrecente de puntuación, en aplicación dos criterios de prioridade e baremación establecidos no artigo anterior.

3. Instruído o procedemento e inmediatamente antes de ditar a proposta de resolución, poñerase de manifesto ás persoas interesadas, para que no prazo de dez (10) días poidan alegar e presentar os documentos e xustificacións pertinentes. Non obstante, poderase prescindir deste trámite de audiencia cando non figuren no procedemento nin se teñan en conta na resolución outros feitos, alegacións ou probas que as aducidas polas persoas interesadas.

Unha vez concluído o trámite de audiencia, o órgano instrutor confeccionará a relación definitiva de puntuacións outorgadas ás solicitudes e elevará a proposta de resolución á persoa titular da Dirección Xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, de conformidade co previsto no artigo 116.7 da Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia.

4. A proposta de resolución expresará de forma motivada a relación de propostas admisibles para as cales se propón a súa selección para ser aplicadas en cada parcela ou parcelas da aldea modelo, coa identificación, en relación con cada parcela, da persoa seleccionada (que será a parte arrendataria no/nos contrato/s de arrendamento que se deban formalizar), puntuación obtida no proceso de baremación e anos de duración do contrato de arrendamento. Tamén poderá declarar que o procedemento quede deserto, cando as ofertas presentadas non cumpran os requisitos ou obteñan unha puntuación inferior á establecida nas presentes bases.

De ser o caso, contará cunha relación das propostas admitidas que conformarán a lista de espera. O órgano xestor poderá acordar activar a lista de agarda no suposto de que algunha persoa seleccionada renuncie á formalización do contrato ou teña lugar, por calquera causa, a extinción do contrato en vigor antes do prazo contractualmente pactado; neste caso as propostas admitidas en lista de espera poderán asignarse por orde decrecente de puntuación.

Expresará tamén, de xeito motivado, a relación de propostas non admitidas, por falta de documentación, por non reunir os requisitos ou por non acadar a puntuación mínima necesaria.

Caso de non se presentaren en prazo propostas para o aproveitamento dalgunha das parcelas, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural poderá acordar a apertura dun novo prazo de presentación e admitiranse as propostas que se presenten dentro do novo prazo atendendo á súa prioridade temporal, sempre que cumpran os requisitos de admisión establecidos nas bases reguladoras e na correspondente convocatoria e o prazo de duración do compromiso de incorporación dos titulares dos dereitos de aproveitamento das parcelas ao Banco de Terras de Galicia, de conformidade co artigo 116.8 da Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia.

CAPÍTULO IV

Resolución do procedemento

Artigo 17. Resolución

A persoa titular da Dirección Xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural resolverá motivadamente, de conformidade co artigo 116.7 da Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia. O prazo máximo para ditar resolución expresa e notificala será o establecido na correspondente convocatoria.

Artigo 18. Notificación das resolucións do procedemento

Todas as resolucións se notificarán nos termos establecidos no artigo 6 destas bases reguladoras e nos artigos 40 e 41 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Artigo 19. Obrigas das persoas seleccionadas como arrendatarias

Sen prexuízo das demais obrigacións establecidas na Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia, e as correspondentes á normativa aplicable aos contratos de arrendamento, as persoas seleccionadas como arrendatarias ao abeiro desta convocatoria quedan obrigadas a:

1. Comunicación ou cesión dos datos persoais por parte da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural ás persoas titulares dos dereitos de aproveitamento sobre as parcelas incluídas no perímetro da aldea modelo con facultades para arrendalas conforme a lexislación civil.

2. Proporcionar a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural ás persoas titulares dos dereitos de aproveitamento sobre as parcelas incluídas no perímetro da aldea modelo con facultades para arrendalas conforme a lexislación civil unha copia da proposta seleccionada para o aproveitamento das parcelas.

3. Formalizar o contrato de arrendamento no prazo dun (1) mes, contado desde o día seguinte ao da notificación por parte da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural de que finalizaron as obras e instalacións necesarias ou simplemente convenientes para a posta en produción da aldea modelo, así como formalizar no mesmo prazo o contrato de comodato ou préstamo de uso gratuíto, segundo o anexo IV, en virtude do cal a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural cederá os bens de que sexa propietaria ou teña as facultades necesarias para dispoñer deles no ámbito da aldea modelo.

4. Cumprir o obxectivo e executar a proposta seleccionada para o arrendamento.

5. A que se publiquen a través dos distintos medios de comunicación institucionais de que dispón a Xunta de Galicia como diarios oficiais, páxinas web ou taboleiros de anuncios, os seus datos identificativos.

6. Mentres non sexa formalizado o contrato de arrendamento ou, formalizado este, mentres non teña lugar a súa entrada en vigor non se xera dereito nin expectativa económica ou doutra índole a favor da persoa seleccionada como arrendataria susceptible de ser reclamada á Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.

CAPÍTULO V

Réxime normativo e de recursos

Artigo 20. Normativa de aplicación

1. Normativa autonómica:

– Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia.

– Lei 6/2001, do 29 de xuño, de adecuación da normativa da Comunidade Autónoma de Galicia á Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de modificación da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

– Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia.

2. Normativa estatal:

– Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

– Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.

– Real decreto 203/2021, do 30 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de actuación e funcionamento do sector público por medios electrónicos.

Artigo 21. Réxime de recursos

As resolucións dos procedementos instruídos ao abeiro destas bases non esgotan a vía administrativa e contra elas cabe interpor os seguintes recursos:

Recurso de alzada ante o Consello de Dirección da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, de conformidade cos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Non obstante, poderase interpoñer calquera outro recurso que se considere procedente.

Se transcorrido o prazo para resolver non lle é notificada a resolución á persoa interesada, entenderase desestimada por silencio administrativo e caberá interpor recurso de alzada contra a desestimación por silencio administrativo en calquera momento, a partir do día seguinte a aquel en que se produzan os efectos do silencio administrativo, como sinala o artigo 122.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela