O BNG presenta alegacións ás Ordenanzas Fiscais para adaptalas ás necesidades socias e legais.

II EDICIÓN COCHES CLÁSICOS NO IRIXO

Sofía García considera que as ordenanzas fiscais do goberno do PSOE incurren un ano máis en  varias eivas perxudiciais para o conxunto da veciñanza

A voceira municipal do BNG no Carballiño, Sofía García, rexistrou varias alegacións ás Ordenanzas Fiscais do goberno municipal do PSOE para adaptalas ás necesidades sociais e legais.

XUNTANZA DE CLÁSICOS NO IRIXO

A formación nacionalista demanda a eliminación da proposta inicial do goberno dunha suba  xeralizadadas taxas e prezos públicos sin unha memoria económico-financieira. Tal como sinala García nasalegacións presentadas ás ordenanzas fiscais “osaumentos de prezos deberán estar xustificados exclusivamente pola evolución dos costes do servizo” non é legal un aumento de prezo dos servizos prestados pola administración pública  en base á un aumento do IPC, tal como pretende facer o goberno presidido por Fumega, encarecendo un 2,7% todos os servizos municipais . “Así se constata na Lei 2/2015 derogou calquer vinculación directa ao IPC”

Desde o BNG rexeitamos calquer subida de prezo dos servizos prestados pola adminsitración pública municipal sen que esté feito o perceptivo informe económico-financieiro do custe real dese servizo, indicou a voceira do BNG.

Enméndase así mesmo a ordenanza que regula a taxa para a prestación do servizo municipal do conservatorio de música. Sendo o custe do conservatorio un prezo considerábel, que pode chegar até os oitocentos euros, e dadas as circunstancias económicas a voceira nacionalista propón ao goberno municipal unha maior fraccionalización dos pagos. Entendemos que se pode manter como primeiro pago para formalizar a matricula o 40% do custe total, clarifica García, porén propomos que os seguintes pagos sexan só pagos mensuais do 10%, de até seis mensualidades no canto de só dúas mensualidades.. 

Por terceira vez consecutiva o BNG do Carballiño presentará unha alegación ante o pleno municipal  para que se modifique e se adapte á realidade actualo prezo público para a prestación do servizo de conciliación da vida familiar, persoal e laboral. A voceira nacionalista demandará, outra vez, unha “diferenciación na cantidade a pagar en función de que se asista a nenos/as escolarizados en xornada de mañá e tarde e os escolarizados en xornada continua.” Á vez que se demanda o establecemento de novos horarios pola tarde para atender as necesidades das familias que o precisen e se inclúa o servizo de comedor que actualmente se atopan en precario.

Cabe sinalar así mesmo a alegación pola que o BNG demanda a suspensión da ordenanza reguladora do imposto sobre incremento do valor dos terreos de natureza urbana, para adaptala ao novo Real Decreto-lei 26/2021, do 8 de novembro.