O Grupo Popular do concello do Carballiño presenta unha moción para que o este dea publicidade aos contratos menores que celebre

No próximo pleno que se vai celebrar no Concello do Carballiño, o Grupo Municipal do PP pídelle ao Alcalde que publique no perfil do contratante todos os contratos menores que celebre o Concello, tal e como esixe a lei.

A lei de Contratos do Sector Público di que son contratos menores o de obras de valor inferior a 40.000 euros, ou os de servizos inferiores a 15.000 euros, y esixe que todos eles se publiquen no Profile do Contratante. A razón de esta obriga y aumentar a transparencia dos concellos, evitando con elo corrupción y favoreciendo a competencia ea eficiencia das instituciones públicas.

FESTAS EN RIBADAVIA

Desde que entrou en vigor a lei, fai agora 4 anos, o Concello do Carballiño comezou a facer estas publicaciones; pero resulta curioso observar como a partir de datos desa, en lugar de ir aumentando una transparencia, foi diminuíndo de forma paulatina. Así, no perfil do contratante do Concello publícanse 20 contratos correspondientes ao ano 2018, 14 do ano 2019, ningun do ano 20 e tan só 2 do ano 21. Do 22, nin rastro. E a información que se publica en cada caso é a mínima imprescindible que marca a lei, e nalgúns casos nin chega a iso.

Polo tanto, non se está a cumprir coa lei, ocultando de forma inxustificada unha información que debería estar a disposición de calquera veciño, ou de calquera que teña intención de contratar co noso Concello.

should publicarse, de forma inmediata, a quen se lle adxudicou un contrato por invitación, é tamén a que outras persoas ou empresas se invitaron, cales foron as ofertas que fixo each un, e porque non se sacou o contract a concurso e se fixo por invitación. Todo isto debe quedar claro y ser de coñecemento xeral.

Sen embargo, como xa dixemos, no Concello do Carballiño non se está cumprir con esta obriga, ocultando aos veciños a información de forma sistemática e inxustificable.

Por elo o Grupo Municipal del partido Popular vai solicitar ao Pleno que se deixe de incumprir a lei, ea partir de agora se publiquen de forma inmediata todos os contratos que se celebren, aumentando con elo a transparencia do Concello ea eficacia na contratación.